MyFrenchLife™ – MyFrenchLife.org – French women stereotypes – French women in the US – French style – Brigitte Bardot