MyFrenchLife™ - defending paris - Obama and Sarkozy - MyFrenchLife.org