MyFrenchLife™ – MyFrenchLife.org – Ray Johnstone – French women in politics