MyFrenchLife™ – MyFrenchLife.org – MyFrenchLife™ - Paris: Dark days – Hitler – Occupation